Predstavenie FBI Žilinskej Univerzity v Žiline

FBI UNIZA.png Profil Fakulty Bezpečnostného Inžinierstva Žilinskej Univerzity

Zdroj: Doc.Ing. Eva Sventeková,PhD. Prodekanka pre vzdelávanieFBI UNIZA
 

Bezpečnostná situácia v Európe sa v ostatnom období nevyvíja priaznivo. Zásadným spôsobom ju ovplyvňuje zhoršujúca sa situácia s migrantmi v Európe, metropoly krajín EÚ sú stále častejšie terčom útokov teroristických skupín, významné inštitúcie verejného i podnikateľského sektora sa snažia odolávať množiacim sa kybernetickým útokom. Bezpečnosť zásadným spôsobom ovplyvňujú aj meniace sa klimatické a poveternostné podmienky. Spoločnosť nevyhnutne potrebuje účinnejšie čeliť súčasným hrozbám. Potrebuje vysokoškolsky vzdelaných bezpečnostných expertov, ktorí ovládajú metódy riešenia krízových javov, sú schopní identifikovať, analyzovať a hodnotiť riziká v rôznom prostredí, riadiť preventívne činnosti i adekvátnu reakciu na krízové javy a eliminovať ich negatívne následky na ľudí, životné prostredie a materiálne hodnoty.

Takýchto odborníkov pripravuje Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA, www.fbi.uniza.sk). FBI UNIZA je manažérsko-technická fakulta, ktorá pôsobí v systéme vysokoškolského vzdelávania už viac ako šesťdesiat rokov a vyvíja vzdelávacie a vedeckovýskumné aktivity na úseku zabezpečovania komplexnej bezpečnosti spoločnosti i jednotlivých občanov. V rámci tohto profilu sa usiluje prepájať teóriu s praxou, zohľadňovať osobitosti bezpečnostného prostredia i bezpečnostného systému Slovenska na jednej strane a požiadavky súčasnej doby i strategických partnerov na strane druhej. Zameriava sa na vzdelávanie krízových manažérov, pracovníkov hasičských a záchranných zložiek, odborníkov zaoberajúcich sa riadením procesov ochrany osôb a majetku vo všetkých oblastiach spoločenského života.

Fakulta ponúka vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom stupni štúdia v akreditovaných študijných programoch, v ktorých tvorivo rozvíja aj vedeckovýskumnú činnosť:

  • Bezpečnostný manažment
  • Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
  • Krízový manažment
  • Záchranné služby.

Vzdelávací proces zabezpečuje katedra bezpečnostného manažmentu, katedra technických vied a informatiky, katedra krízového manažmentu a katedra požiarneho inžinierstva. Všetky katedry sú v súčasnosti profilovými katedrami s garanciou prípravy odborníkov pre ochranu osôb a majetku, bezpečnosť a ochranu kritickej infraštruktúry, krízový manažment vo verejnej správe a požiarnu prevenciu a represiu. Koordináciu a riešenie projektov vedy a výskumu zabezpečuje pracovisko výskumu bezpečnosti. FBI UNIZA má v priestoroch fakulty k dispozícii laboratórium bezpečnostného manažmentu, laboratórium krízového manažmentu, požiarno-chemické laboratórium a laboratórium krízového dopravného zabezpečenia. V areáli Univerzitného vedeckého parku prevádzkuje fakulta laboratórium modelovania a simulácie krízových javov v doprave a laboratórium výskumu systémov ochrany objektov kritickej infraštruktúry.

Fakulta si vybudovala stabilnú pozíciu v profesionálnej bezpečnostnej komunite na Slovensku, ale aj v zahraničí, s dôrazom na krajiny EÚ. Má rozvinuté kontakty a širokú spoluprácu so vzdelávacími i vedeckovýskumnými inštitúciami, orgánmi verejnej správy i podnikateľskými subjektmi, ktoré pôsobia v dotknutej oblasti. Aktivity fakulty sú dlhodobo pozitívne hodnotené aj v externom prostredí. V rankingu fakúlt vysokých škôl SR na základe porovnania ukazovateľov kvality vzdelávania a výskumu, ktorý každoročne zverejňuje Akademická rankingová a ratingová agentúra ARRA, si fakulta vo svojej skupine odborov obhájila svoju pozíciu na 2. mieste.

Študenti fakulty sa presadili v domácej i medzinárodnej konkurencii, získali rôzne ocenenia a v rámci mobilít študujú na vybraných univerzitách v krajinách Európskej únie.

Absolventi FBI UNIZA sú v praxi žiadanými odborníkmi, čo potvrdil aj prieskum uplatniteľnosti absolventov fakulty, v ktorom až 67% absolventov uviedlo, že vykonávajú povolanie zodpovedajúce zameraniu štúdia, resp. príbuznému odboru. Analýza odpovedí respondentov ukázala, že 28% absolventov fakulty sa zamestnalo už počas štúdia na FBI UNIZA a ďalších 47% si zamestnanie našlo už do 3 mesiacov od ukončenia štúdia.
(http://fbi.uniza.sk/images/Dokumenty/kvalita/prieskumy/Uplatnitelnost_absolventov_FBI_2016.pdf).

 

Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png