Inštalácia detektoru pod výrobcom stanovenú montážnu výšku

vyska -t.png Seminárna práca s reálnym testom detektora inštalovaného v rôznych výškach 

Zdroj: Katedra bezpečnostného manažmentu FBI ŽU
 
Výber so seminárnej práce študentov z odboru Ochrana osôb a majetku.

CIEĽ MERANIA

Cieľom meraní detekčnej schopnosti v rôznych výškach bolo zistiť či sa mení detekčná schopnosť detektoru JA-120PB v rôznych výškach umiestnenia detektoru. Vybrali sme si výšky 1,7 m a 2 m, ktoré sú pod jeho doporučenú výšku umiestnenia a jeho doporučenú výšku 2,5 m.

V mieste merania boli dostatočné podmienky na testovanie celej detekčnej zóny. Cieľom bolo porovnať ale aj ukázať detekčné schopností (zhoršené, zlepšené) v rôznych výškach v porovnaní so zadanými vlastnosťami.


POSTUP MERANIA

Meranie sa uskutočňovalo telocvični na Fakulte bezpečnostného inžinierstva. Predmetom nášho merania bol PIR detektor, ktorý nám poskytol fakulta. Detektor bol pripojený do elektrickej siete cez ústredňu.

JA 100 kit.jpg

Ako signál poplachu nám slúžila LED dióda. Základné meranie bolo úspešné, PIR detektor bol funkčný. Následne sme začali s hlavnými meraniami. Hlavné merania boli zamerané na:

  • Narušenie detekčnej zóny človekom s prirodzenou chôdzou
  • Opakovanie meraní v rôznych výškach uloženia detektoru

základné meranie funkčnosti.jpg

Na každú skúmanú oblasť sme uskutočnili 5 pokusov a spriemerovali.

VÝSLEDKY MERANIA

Meranie pozostávalo v zisťovaní detekčnej zóny v jednotlivých vzdialenostiach od detektora. Meranie na každej vzdialenosti (v metroch) sa opakovalo 5x a následne sa spriemerovalo. Následne sa rovnaké zisťovanie opakovalo na opačnej strane. (Tab. 1)

výsledky merania výška človeka 1,66.png
Tab1 Výsledky merania (výška človeka 1,66 m)
charakteristiky 1,7m.png

Graf 1 Porovnanie detekčných charakteristík PIR detektora Jablotron JA-120PB (1,7 m)

charakteristiky 2,0m.png

Graf 2 Porovnanie detekčných charakteristík PIR detektora Jablotron JA-120PB (2,0 m)

charakteristiky 2,5m.png

Graf 3 Porovnanie detekčných charakteristík PIR detektora Jablotron JA-120PB (2,5 m)


ZÁVER

Na základe meraní, ktoré sme uskutočňovali telocvični na fakulte, nám vyšli výsledky, podľa ktorých sme mohli zhodnotiť, či PIR detektor JA-120PB má približne také detekčné charakteristiky ako uvádza výrobca vo výške 2,5 m.

V iných výškach (1,7 m; 2,0 m) sa detekčné vlastnosti líšia iba minimálne.

Z týchto dôvodov môžeme vyvodiť závery, že daný detektor je možné inštalovať aj do nižších napr. pivničných priestorov.


Celá seminárna práca sa nachádza tu

Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png