Antimasking a jeho využitie v praxi

Antimasking banner.jpg

S pojmom antimasking sa bežne stretávame pri pohybových detektoroch určených na zabezpečenie objektov s požiadavkou na vyššie stupne ochrany. Skúsenosti nám ale ukazujú, že ani "profesionálne" firmy dlhodobo zaoberajúce sa bezpečnosťou nemajú stopercentne jasno v tejto problematike.

Autor: Štefan Lastovka
 

Antimasking je vlastnosť detekovať pokus o zakrytie, alebo zaslepenie pohybového detektoru zväčša cez deň v čase, keď je bezpečnostný systém vypnutý. Podľa typu detektoru, či už mikrovlnného, aktívneho infračerveného alebo kombinácie oboch antimaskingových metód v detektoroch sa zvyšuje bezpečnosť systému pred páchateľom, ktorý umiestni prekážku na zníženie detekčného rozsahu alebo detektor zasprejuje. Ideálny je lak na vlasy, ktorý detektor oslepí a je vizuálne nedetekovateľný. Následne sa páchateľ môže v čase keď je systém zapnutý v režime stráženia vrátiť do objektu bez toho aby bol detekovaný pohybovým detektorom.

Krízové situácie vznikajú aj z nevedomosti resp. nedbanlivosti. Uvediem zopár príkladov z praxe:

  • Počas prevádzky zväčša v skladových priestoroch nastane situácia, že detekčný priestor je dočasne úplne alebo čiastočne prekrytý tovarom.
  • V rezidenčných aplikáciách sme sa stretli s okolnosťami, kedy mal majiteľ detektor Za závesom PIR orezaný.jpg umiestnený v zabudovanej skrini alebo neskoršou inštaláciou záclony, resp. závesu prekryl detektor - inštalačná firma ho neupozornila, že detektor nemôže byť prekrytý alebo zabudovaný v nábytkovej zostave.
  • Zamaľované detektory. Maliarom nikto neoznámil, že detektory nesmú byť premaľované. Stretli sme sa už aj s tým, že klient si chcel uplatňovať záruku na detektory zničené počas maliarskych prác zatečením farby do detektorov.
  • Zaslepenie detektoru výkalmi od hmyzu, pavučinami, prachom atď. Pri inštaláciách kde užívateľ šetrí na pravidelnej údržbe systému prichádza k postupnému zaslepeniu detektoru, čím sa znižuje jeho dosah a funkčnosť.

detektor v skrini.jpg Z týchto dôvodov znovu opakujem ako dôležitá je komunikácia medzi užívateľom a dodávateľom bezpečnostného systému. Podľa režimu objektu treba navrhnúť najvhodnejšie detektory a upozorniť užívateľa na možné riziká ako aj možnosti eliminácie týchto rizík, či už pomocou technológie alebo režimovými opatreniami. Následne budú nainštalované najvhodnejšie detektory pre danú aplikáciu.

Pri správnej inštalácii detektora s vhodným antimaskingom sa dá vyhnúť problémom s detekciou pri prekrytých alebo zaslepených detektoroch.

Použitie detektorov s antimaskingom zvyšuje bezpečnosť systému. Rozlišujeme dva základné typy antimaskingu.

Infračervený antimasking funguje na princípe prenosu infračerveného žiarenia z detektoru - miera svetla odrazeného späť. Spätný signál je analyzovaný algoritmom antimaskingového vyhodnotenia. Pri umiestnení objektu v blízkosti detektoru v jeho zornom poli alebo pri zastriekaní, zamaľovaní sa signál zmení.

Mikrovlnný antimasking pracuje na obdobnom princípe vyhodnocuje spätný signál mikrovlny odrazenej od objektov v zornom poli detektora.

Aktívny Infračervený antimasking - najefektívnejšia forma antimaskingu v súčasnosti. Na rozdiel od štandardného antimaskingu si detektor pri vyhodnocovaní porovnáva aktuálne údaje s referenčnými údajmi uloženými v pamäti počas programovania systému. Umožňuje inštaláciu detektoru aj v prostredí, ktoré by bolo bežným antimaskingovým detektorom vyhodnotené ako sabotáž z dôvodu prekrytia časti detekčného rozsahu. Nevýhodou je nutnosť kalibrácie detektora a uloženia nových referenčných hodnôt do pamäte detektora v prípade dispozičnej zmeny v miestnosti. V takomto prípade je nutný výjazd servisného technika. Takáto situácia by nemala byť dôvodom pre znepokojenie, pretože nastavenie nových parametrov aj s otestovaním je úkon trvajúci cca pol hodinu.

Aktívny mikrovlnný antimasking pracuje obdobne ako aktívny infračervený. Zvyčajne býva ako doplnok aktívneho infračerveného antimaskingu pri „high security" detektoroch.

Režimy hlásení antimaskingu umožňujú nastavenie „Normal" alebo „High Security" pre antimaskingové detektory. V „Normal" režime je antimasking hlásený len ako poruchový signál na doplnkový výstup, poruchy nie sú signalizované na výstupnom relé. V „High Security" režime je antimasking signalizovaný cez poplachové relé ako aj cez doplnkový výstup, a poruchy sú hlásené cez doplnkový výstup. Stavy sú tiež signalizované cez optickú signalizáciu LED detektoru zmenou farby.

Pri vhodnom výbere detektoru a ústredne je možné pomocou zmeny vyváženia koncového odporu (EOL) signalizovať poplach, sabotáž, poruchu, antimasking s využitím jednej detektorovej adresy. Lepšie detektory majú zabudovaný prepínač na nastavenie, čím sa znižuje poruchovosť vznikajúca pri dodatočnej inštalácii koncových odporov, ktorá sa prejaví zväčša až po dlhšom čase.

Antimasking v praxi

Veľa inštalačných firiem bohužiaľ len počula o antimaskingu ale ako správne aplikovať túto technológiu nevedia. Stretli sme sa s povypínaným antimaskingom, lebo robil problémy, ale chyba bola v dodávateľovi buď vybral nevhodný detektor alebo ho nevedel správne nastaviť či zapojiť. „Najlepšia" aplikácia bola na jednom objekte, kde pracovníci aj čosi o tom vedeli ale len niektorí: Z piatich detektorov s antimaskingom bol na jednom antimasking vôbec nezapojený, na dvoch bola signalizácia antimaskingu ako poplach, na štvrtom bol antimasking signalizovaný ako porucha a iba jeden bol správne zapojený so signalizáciou antimaskingu na ovládacom panely. Ak by som chcel mať pochopenie pre ľudský faktor, že každý detektor inštaloval iný pracovník a nie všetci boli zaškolení o správnej inštalácii tak by som takéto niečo mohol akceptovať ale aby takéto zapojenie bolo po 5 rokoch prevádzky a zákazník platil ¼ ročné kontroly, kde je konštatovanie, že systém je bez závad stojí minimálne za zamyslenie, prečo je jedna a tá istá funkcia v systéme zapojená na štyri rôzne spôsoby.

Ako má užívateľ vedieť v prípade problému čo má robiť keď mu to zakaždým signalizuje inak? Jednoznačne vymeniť firmu a „odporučiť" ju svojmu okruhu známych.

Toto je systémová chyba spôsobená tlakom odberateľov na cenu a pri výbere najlacnejšieho dodávateľa sa iný výsledok ani očakávať nedá.

PIR schovany.jpg


Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png