Softvér pre správu kľúčov

KeyOrganizer banner.gif

Na trhu sú desiatky softvérov, ktoré pomáhajú efektívnej správe kľúčov. Ceny týchto softvérov závisia od množstva funkcií resp. naviazanosti na dodávateľov hardvéru, ktorí čiastočne dotujú takéto aplikácie podporujúce predaj ich produktov. Cenové relácie sú v stovkách až tisícoch EUR v závislosti od počtu dverí, držiteľov kľúčov, klientov atď.

Autor: Štefan Lastovka
 

Niektoré softvéry majú v sebe implementované nástroje na pomoc pri generovaní systému generálneho kľúča. Aplikácie, ktoré boli zostavené v spolupráci s výrobcami alebo dodávateľmi hardvéru môžu priamo navrhovať vhodný systém pre Vašu organizáciu. Treba si ale uvedomiť, že náš trh nie je z globálneho hľadiska veľmi zaujímavý a pret KeyOrganizer menu 1.jpg o si pri výbere zvážte, či využijete všetky možnosti. Môže nastať situácia, že navrhnutý hardvér nebude mať v našom regióne podporu resp. servis takéhoto hardvéru nemusí mať úroveň zodpovedajúcu Vašim potrebám. Z tohto dôvodu dobre premyslite aký softvér bude zo všetkých hľadísk najlepšie vyhovovať Vašim požiadavkám.

Na najlepšie aplikácie, ktoré riešia celý životný cyklus kľúčových systémov zrejme nebudú dostupné na našom trhu z dôvodu ich ceny. Aby bol systém možný využiť ako celok museli by ho mať zakúpené všetky tri zainteresované zložky. Vzhľadom na to, že u nás je vo väčšine prípadov najdôležitejším kritériom cena je aplikácia takýchto systémov skôr výnimočná. Ak by sa aj našiel investor, ktorý by si zakúpil takúto aplikáciu tak ťažko nájde architekta, ktorý si vyberie „drahého" projektanta, ktorý disponuje potrebnými vedomosťami a vybavením. Ak by sa aj našla takáto kombinácia tak by ešte potrebovali do trojky zámočníka, ktorý by zainvestoval tisíce EUR do softvéru prepojeného s konkrétnym hardvérom riešením konečného užívateľa. Vzhľadom na veľkosť a situáciu na našom trhu je návratnosť investície veľmi neistá. Ale vráťme sa k produktu. Prvý softvérový modul je určený pre profesionálov (projektanti, dodávatelia bezpečnostných systémov, systémový integrátori), ktorí sa zaoberajú návrhmi bezpečnostných systémov vrátane nástrojov pre komunikáciu s konečným užívateľom, ktoré umožňujú generovať ponuku so schémou systému vrátane cenových kalkulácií. Druhý modul je určený pre správcu systému na zabezpečenie komplexnej správy systému vrátane reportov a objednávok hardvéru a servisných prác. Tretí modul je určený pre zámočníkov a predajné siete výrobcov. Správca systému im môže priamo zadať požiadavku na ponuku alebo objednávku, ktorá je vygenerovaná systémom a tým pádom obsahuje všetky potrebné náležitosti spojené s daným prípadom.

Veľa softvérových aplikácií ponúka bezplatné testovacie verzie s obmedzením počtu kľúčov, dverí alebo užívateľov. Na otestovanie či je takáto aplikácia vyhovujúca pre vašu organizáciu je to zväčša postačujúce.

Okrem bežných informácií o budove resp. jej časti, dverách, cylindroch a držiteľoch kľúčov obsahujú takéto aplikácie informácie o vydávaní, vrátení strate a poškodeniach kľúčov. Môžu mať implementované aj ďalšie funkcie na spätnú kontrolu kľúčov, kde si správca systému môže žiadať fyzické overenie kľúčov u zamestnancov. Dôležitou funkciou každého softvéru sú reporty. Systém by mal umožňovať minimálne základné reporty s jednoznačnou informáciou o celkovom množstve kľúčov, vydaných kľúčoch, stratených kľúčoch, poškodených kľúčoch ako aj obdobné informácie o cylindroch - vložkách. Dobré je mať možnosť získať okamžitú informáciu o vybranom kľúči či vložke. Uvážte či je forma reportov pre z daného systému vyhovujúca.

Niektoré riešenia umožňujú odbúrať papierovú formu s využitím elektronických podpisových podložiek na potvrdzovanie vydania a vrátenia kľúčov.

Vkladať mapy podlaží ako aj informácie o obslužnom hardvéri na konkrétnych dverách a kľúčových schránkach by mala byť samozrejmosť. Tieto informácie sú dôležité z hľadiska monitorovania a prepojenia s ďalšími čiastkovými riešeniami v rámci celkového bezpečnostného systému organizácie.

V prípade, že budete vkladať do systému osobné údaje zamestnancov nezabudnite na úpravu projektu informačného systému podnikateľa aby ste predišli konfliktu so zákonom o ochrane osobných údajov.

KeyOrganizer screenshot.gif
Na otestovanie, ako pracuje takýto softvér prikladám link na stiahnutie testovacej verzie s limitom pre 20 kľúčov a 20 dverí a 20 zamestnancov (držiteľov kľúčov).

V softvéri je priamo implementovaný návod na obsluhu v anglickom jazyku. Softvér podporuje nasledovné jazyky: Angličtina, Nemčina, Španielčina, Taliančina, Francúzština, Maďarčina, Poľština, Ruština.


http://www.aidex-software.com/en/key-organizer/download.html

Softvér je plne funkčný a bez časového obmedzenia.

Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png