Hodnota dobrej údržby systémov na detekciu požiaru

mince2.jpg

drahšia údržba nemusí byť vždy najlacnejšia, funkčný systém je dôležitý pri ochrane životov a majetku, plánujte činnosti, neplaťte pokuty.

Autor: Štefan Lastovka
 
Zodpovednosť a kľúčové aspekty

Pomoc špecialistov

Určenie zodpovednej osoby neznamená, že táto „osoba vykoná všetky úkony osobne a sama".

Legislatíva v niektorých krajinách určuje, že:

 • „Zodpovedná osoba" musí: ...určiť minimálne jednu kompetetnú osobu, ktorá mu bude pre úkonoch asistovať
 • Kompetentná osoba musí ...byť dostatočne vyškolená, skúsená a mať potrebné znalosti...

Kompetentná osoba by mala byť osoba, ktorá sa venuje požiarnym signalizáciám, môže to byť zamestnanec firmy alebo dodávateľ s podmienkou, že spĺňa náležitosti pre výkon činnosti.

V prípade systémov EPS nie sú zväčša kompetentné osoby zamestnancami organizácie, kde je inštalovaný systém ale pracujú pre spoločnosti špecializujúce sa na požiarne detekčné systémy.

Výhody údržby

testers.jpg
ilustračné foto NoClimb
Výhody, ktoré plynú z dobrej a správnej údržby nie sú len ochrana pred následkami sankcií za nedodržiavanie predpisov ale aj funkčný systém EPS, ktorý je neustále v prevádzke a dohliada na budovu a ľudí v nej. Hoci je najznámejšia redukcia falošných poplachov, oveľa dôležitejšia je ochrana ľudských životov ako aj zníženie rizika, že v prípade požiaru bude systém čiastkovo alebo úplne nefunkčný. Systém by mal byť udržiavaný aby v prípade požiaru urýchlene reagoval, je neskoro začať venovať pozornosť zlepšeniu výkonu údržby až po požiari resp. modifikovať systém EPS po neúčinnej alebo neskorej detekcii.

Účinnosť EPS nezávisí na jej vlastnení. Tvoria ju 4 kľúčové veci: návrh systému, použité komponenty, prevedenie inštalácie zariadení a údržba. Po návrhu a následnej inštalácii systému jedinú vec, ktorú môžeme ovplyvniť je úroveň zabezpečenia údržby, cez ktorú môžeme identifikovať chyby a poruchy ako aj vykonať nápravné opatrenia. Riadna údržba poukazuje nielen na problémy (aj v prípade, že systém bol vhodne navrhnutý a kvalitne inštalovaný) ale sleduje aj zmeny prostredia, ktoré môžu byť zapríčinené zmenou charakteru priestorov alebo odporučí systémovú zmenu, ktorá by mohla byť implementovaná. Pri aplikáciách v špecifických prostrediach môže systém vykazovať poplachy alebo poruchy aj pri využití najmodernejších technológií. Preto je dôležité venovať pozornosť prostrediu a zvážiť všetky pre a proti. Systematická a riadna údržba odhalí nezrovnalosti, umožní vykonať merania na základe, ktorých môžu byť vykonané zmeny aby sa predišlo problémom so systémom.

Riadna údržba má dva ciele. Na jednej strane musí zabezpečiť skorú detekciu požiaru a minimalizovať falošné poplachy. Na druhej strane naozajstné víťazstvo je zabrániť výrazným škodám pri požiari, čo je hlavnou úlohou systému nielen z ekonomického hľadiska ale od kvalitnej EPS závisí aj ochrana zdravia a životov ľudí. Pre toto je dôležité investovať do riadneho výkonu údržby systému EPS.

Lacná údržba alebo riadna údržba

Je veľmi ťažko pochopiť pre užívateľa alebo zodpovednú osobu ako stanoviť, čo dostane za vynaložené finančné prostriedky: ako zistiť, čo obsahuje cena údržby; čo môže za to očakávať; ako zistí, že dostáva správnu úroveň servisných prác? Odpoveď - výkon oprávnenou osobou môže klamať. To, že má niekto certifikát nemusí automaticky znamenať, že má požadované vedomosti a skúsenosti a príslušné vybavenia na výkon riadnej údržby.

Úroveň údržby vykonávaná fyzickou alebo právnickou osobou závisí od skúseností osoby alebo organizácie, dosiahnutých vedomostí a schopnosti aplikovať ich v praxi. Stupeň, pochopenie a použitie vedomostí sa odvíja od absolvovaných školení o nasadení rôznych detekčných systémov, metodiky úkonov, schopnosti zvážiť riziko. Schopnosť preukázať tieto vlastnosti závisí od absolvovaných školení vrátane preskúšaní, optimalizovaných procesov správ, auditovania a certifikovania pracovníkov aj treťou stranou. Kompetentnosť je dokazovaná pochopením rôznych aspektov a prináša ich spojenie do jedného celku so štruktúrovanou a súdržnou koncepciou.

Riadna údržba si vyžaduje individuálne množstvo úkonov pre jednotlivé časti systému, čo vyžaduje určitý čas, vedomosti a vybavenie pre riadny výkon. Toto všetko sa musí odrážať aj v cene. To zahŕňa proaktívnu prevenciu pred problémami ako venovanie pozornosti problémom, ktoré sú zrejmé.

Zvyčajne veľké percento systémov EPS je „servisované" nasledovne. Niekto príde na objekt viac krát za rok, pozrie sa na ústredňu, či nesignalizuje chybu, poprechádza sa po objekte, otestuje niekoľko prvkov a odíde. Toto nie je údržba, ale je to lacné.

Riadna údržba vyžaduje, meranie hodnôt, testovanie všetkých prvkov systému, sledovanie stavebných úprav a upozornenie na všetky záležitosti, ktoré môžu viesť k nechceným poplachom alebo iným chybám ako je neskorá detekcia, aktivácia ďalších zariadení atď.

Výhody dobrej údržby

Okrem už spomenutých aspektov, ktoré vyplývajú aj z legislatívy užívateľ tester.jpg
ilustračné foto NoClimb
resp. zodpovedná osoba má možnosť zvyšovaním znalostí ukázať svoju kompetentnosť. To zahŕňa záruku kvalitných meraní za účelom minimalizovať riziká pre užívateľov budovy, ako aj narúšanie ich pracovných úkonov spôsobené falošnými poplachmi.

Systém EPS udržiavaný spoločnosťou s vysokou úrovňou znalostí a skúseností a overenou spôsobilosťou bude maximalizovať životný cyklus systému, proaktívnou prevenciou zníži náklady na prevádzku systému a optimalizuje hodnotu systému.

Kľúčové aspekty dobrej údržby

 • Uistite sa, že servisná firma je profesionálna spoločnosť s potrebnými certifikátmi.
 • Uistite sa či servisní technici majú skúsenosti s inštalovanými systémami a absolvovali relevantné školenia najlepšie u výrobcu.
 • Uistite sa, že servisní technici majú potrebné vybavenie - profesionálne testovacie zariadenia, schválené výrobcom pre výkon servisnej činnosti a prístup k náhradným dielom.
 • Uistite sa, že servisná firma Vám zabezpečí minimálne 1x ročne prehliadku systému a 24hod. hot-line v prípade závažnej poruchy systému.
 • Uistite sa, že máte k dispozícii projektovú dokumentáciu systémov.
 • Dbajte na zápis všetkých stavov (poruchy, alarmy, kontroly, modifikácie atď) v prevádzkových knihách bezpečnostných systémov.
 • Dodržujte pravidelné kontroly, mimo servisných kontrol, ktoré predpisuje legislatíva a vykonávajte zápisy do prevádzkových kníh (napr. denná kontrola EPS atď)
 • Upozornite vopred užívateľov budovy na aktivity spojené s údržbou a kontrolnou činnosťou systémov.
 • Zabezpečte súčinnosť profesií pri testovaní bezpečnostných systémov v prípade interfejsov, pre otestovanie korektného prepojenia medzi rôznymi systémami.

Prevádzkovanie systému tak aby užívateľ poznal ako fungujú jeho bezpečnostné systémy a mal pod kontrolou optimalizáciu ich úkonov a prevádzkyschopnosť v prípade krízovej situácii vyžaduje dobrú spoluprácu medzi užívateľom a servisnou organizáciu toto sa dá zabezpečiť len dobrou ale nie najlacnejšou servisnou činnosťou.

Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png