Systém EPS – úvod do problematiky

Úlohou tohto príspevku je v skratke objasniť pre laikov čo je systém EPS. V ďalších príspevkoch sa budem venovať zaujímavým produktom z kategórie EPS s poukázaním na výhody ich použitia.

Autor: Štefan Lastovka
 

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) je vyhradené požiarnobezpečnostné zariadenie, ktoré by malo byť navrhnuté a prevádzkované v zmysle EN-54 a národných predpisov. Funkciou EPS je čo najrýchlejšie identifikovať požiar a vyslať signály a indikácie tak, aby sa mohli vykonať príslušné opatrenia. Na informáciu o nebezpečenstve ohrozenia života pre osoby v objekte musí byť požiarny poplach prostredníctvom EPS signalizovaný akusticky a opticky. Akustická signalizácia môže byť vykonaná priamo systémom EPS pomocou sirén alebo prepojením na ústredňu hlasovej signalizácie požiaru.

EPS sa skladá z ústredne, detektorov, signalizačných a ovládacích prvkov, modulov pre pripojenie ďalších požiarno-technologických zariadení a komunikačných modulov.

Podľa veľkosti chráneného objektu sa používajú rôzne typy ústrední resp. systémov.

V malých objektoch stačí použiť ústredňu s kolektívnou adresáciou - to znamená, že obsluha má informáciu len z lokality - skupiny detektorov kde vznikol požiar bez presnej informácie ktorý detektor vyhlásil požiar. Vzhľadom na čoraz nižšie ceny adresných systémov a nízky počet malých objektov kde je nutná inštalácia systému EPS sa v súčasnosti takéto systémy inštalujú zriedkavo.

V stredných objektoch sa inštalujú ústredne s adresovateľnou signalizáciou požiaru. Vzhľadom na rozsah systému sa celé riadenie a vyhodnocovanie spracováva v jednej ústredni. Ústredne takéhoto typu majú zväčša zabudovaný ovládací panel na prednom čele.

V stredne veľkých a veľkých objektoch sa zvyčajne používa systém s viacerými riadiacimi jednotkami (black boxy) bez ovládacieho panelu. Vzhľadom na to, že tieto jednotky sú vzájomne poprepájané a na mieste stálej obsluhy je umiestnený ovládací a signalizačný panel monitorujúci stavy celého systému nie je použitie riadiacich jednotiek s integrovanými signalizačnými a ovládacími prvkami finančne efektívne. Tieto jednotky sa zväčša inštalujú v technologických miestnostiach bez stálej obsluhy.

Na detekciu požiaru sa používajú detektory pracujúce v automatickom režime využívajúce rôzne technológie na detekovanie požiaru podľa rôznych parametrov. Neexistuje univerzálny detektor na všetky prostredia. Manuálna signalizácia požiaru sa vykonáva prostredníctvom požiarnych tlačidiel.

Systém musí byť inštalovaný a servisovaný osobou s platnými oprávneniami a osvedčeniami na výkon činnosti.

Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png