Použitie prvkov bezpečnostných systémov v nevhodných prostrediach – nevedomosť alebo úmysel?

oznacenia podla noriem.png

Stále ma prekvapuje nevedomosť alebo neuvedomovanie si v akom prostredí je možné aplikovať prvky bezpečnostných systémov.

Autor: Štefan Lastovka
 

Použitie prvkov primárne určených pre iné prostredia môže byť spôsobené neznalosťou alebo aj úmyselne aby sa ušetrilo, však to nejako vydrží.

O tom kto chce ušetriť sa treba zamyslieť či je to vyvolané tlakom objednávateľa na cenu, za akú sa to nedá pri dodržaní predpisov realizovať alebo úmyslom využiť nevedomosť objednávateľa. Vzhľadom na to, že sa s takýmito situáciami budeme v budúcnosti stretávať častejšie, tak by som pre tých ktorí majú záujem sa vyhnúť poškodeniu zariadení zhrnul základné informácie čo sa za akým označením skrýva. Najčastejšie chyby sú v umiestňovaní prvkov do náročnejších prostredí z dôvodu väčších cenových rozdielov alebo menšej dostupnosti produktov pre dané prostredie.

Aby som nespomínal len použitie prvkov s nižšou ochranou, tak sa stretávame aj s použitím prvkov s vyšším krytím ako je potrebné pre dané prostredie, s tohto dôvodu je vhodné poznať čo sa skrýva pod akým označením a či je produkt naozaj vhodný pre dané prostredie alebo nie. V takomto prípade je buď zneužívaná nevedomosť na strane klienta alebo lenivosť naštudovať si do detailov prostredie a jeho budúce využitie.

Triedy prostredia pre zabezpečovacie systémy podľa EN 50131-1

Podľa tejto normy rozlišujeme štyri prostredia. Každý prvok by mal mať označenie stupňa triedy bezpečnosti ako aj klasifikácie prostredia. Na prvkoch sa to uvádza nasledovne:

EN Grade x (1-4), class x (I-IV). Najčastejšie sa stretnete s prvkami označenými EN Grade 2, class II alebo EN Grade 3, class II.

Stupeň zabezpečenia je podľa možných rizík (nesúvisí s touto problematikou) 1 - nízke, 2 - nízke až stredné, 3 - stredné a ž vysoké, 4 - vysoké riziko.

Pozrime sa detailnejšie na klasifikáciu prostredia

Trieda prostredia I: Vnútorné - sú to prostredia s udržovanou teplotou štandardne sú to obytné a obchodné priestory a kancelárie, kde sa predpokladajú zmeny teploty v rozmedzí +5°C až +40°C pri strednej relatívnej vlhkosti do 75% bez kondenzácie.

Trieda prostredia II: Vnútorné všeobecné - sú to prostredia v objektoch, kde sa neudržuje stála teplota ako sú napríklad haly, schodištia, sklady bez vykurovania alebo s prerušovaným vykurovaním. Zmeny teploty sa predpokladajú v rozmedzí -10°C až +40°C pri strednej relatívnej vlhkosti do 75% bez kondenzácie.

Trieda prostredia III: Vonkajšie chránené alebo vnútorné s extrémnymi podmienkami - v týchto prostrediach nie sú komponenty EZS úplne vystavené vplyvom počasia alebo je vnútorné prostredie mimo rámec bežných podmienok. Zmeny teploty sa predpokladajú v rozmedzí -25°C až 50°C pri strednej relatívnej vlhkosti do 75% bez kondenzácie. Počas roka sa na 30 dní predpokladajú zmeny vlhkosti od 85% do 95% bez kondenzácie.

Trieda prostredia IV: Vonkajšie všeobecné - tu sú prvky EZS úplne vystavené vplyvom počasia. Zmeny teploty sa predpokladajú v rozmedzí -25°C až +60°C pri strednej relatívnej vlhkosti do 75% bez kondenzácie. Počas roka sa na 30 dní predpokladajú zmeny vlhkosti od 85% do 95% bez kondenzácie.

Ochrana pred nárazom IK

V minulosti boli označované kamery do priestorov s nebezpečenstvom mechanického poškodenia ako „antivandal", vzhľadom na to, že ich odolnosť sa líšila podľa predstáv jednotlivých výrobcov sa neskôr zaviedla norma aby užívateľ vedel porovnať mechanickú odolnosť krytov zariadení. Podľa odolnosti rozlišujeme 11 tried IK 00 - IK 10. Testy sa robia nárazom kladiva viď tabuľka.

IK testy.png

IP - Ochrana krytom

Podľa EN60529 sú stanovené označovania na ochranu elektrických zariadení pre ublížením a zničením. Najčastejšie za používa dvojciferné označenie IPxx. Pozrime sa bližšie čo znamenajú tieto čísla, prvé je označenie krytu pred nebezpečným dotykom a vniknutím pevných častí a druhé pred vniknutím kvapalín.

Stupeň

OCHRANA OSÔB
Ochrana pred nebezpečným dotykom

OCHRANA ZARIADENIA
Ochrana pred vniknutím cudzích predmetov

IP 0x

bez ochrany

bez ochrany

IP 1x

chrbtom ruky (> 50 mm)

veľkých (≥ 50 mm)

IP 2x

prstom (> 12 mm, dĺžka 80 mm)

malých (≥ 12,5 mm)

IP 3x

nástrojom (> 2,5 mm)

drobných (≥ 2.5 mm)

IP 4x

nástrojom, drôtom (> 1 mm)

veľmi drobných (≥ 1 mm)

IP 5x

akoukoľvek pomôckou

Základná ochrana proti prachu

IP 6x

akoukoľvek pomôckou

Kompletne prachotesné

IP

STUPEŇ OCHRANY

IP x0

Bez ochrany

IP x1

Zvisle padajúce kvapky vody.

IP x2

Šikmo padajúce kvapky do 15°

IP x3

Kropenie vodou (dážď) do 60°

IP x4

Proti stekajúcej vode po celom obvode

IP x5

Prúdu vody - testované na striekanie tryskou priemer 6,3mm pri prietoku 12,5 l/min.

IP x6

Intenzívny prúd vody, vlnobitie - testované 12,5mm tryskou pri prietoku 100l/min.

IP x7

Dočasné ponorenie, hĺbka 1m po dobu 30 min.

IP x8

Trvalé ponorenie podľa podmienok výrobcu

Výbušné prostredie podľa ATEX

Značka ATEX na elektrických komponentoch alebo zariadeniach musí obsahovať: značku CE, 4miestne číslo Notifikovaného orgánu, ktorý certifikoval výrobok, symbol Ex v šesťhrane, kategóriu zariadenia, podskupina zariadenia, metóda ochrany, ako aj triedu teploty alebo číselný údaj o maximálnej povrchovej teplote v stupňoch Celzia.

Prehľadné rozdelenie s popisom zatriedenia som čerpal zo stránky formy Transcom, môžete si ho pozrieť tu.

Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png