Všeobecné podmienky používania

1 Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto podmienky užívania vydáva spoločnosť Alfa Security, s.r.o., Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava, IČO: 31 354 262, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5401/B, v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, s cieľom vymedziť podmienky užívania portálu Security News zo strany užívateľov.

1.2 Cieľom portálu Security News je informovať užívateľov o témach v oblasti zamerania portálu a vytvorenie prostredia na efektívne zdieľanie informácií v oblasti zamerania portálu. Oblasťou zamerania portáluje najmä oblasť kamerových systémov, systémov kontroly vstupu, zabezpečovacích systémov, požiarnej bezpečnosti a oblasť IT bezpečnosti.

1.3 Na účely týchto podmienok užívania sa rozumie:

 1. podmienkami užívania tieto Všeobecné podmienky užívania portálu Security News,
 2. portálom Security News internetový informačný portál prevádzkovaný spoločnosťou Alfa Security na adrese www.securitynews.sk, ktorého cieľ je uvedený v ods. 1.2 tohto článku,
 3. predmetom práva duševného vlastníctva najmä autorské dielo, umelecký výkon, zvukový záznam, obrazový záznam, zvukovo-obrazový záznam, vynález, patent, úžitkový vzor, ochranná známka, osvedčenie pôvodu výrobkov a zemepisné označenie výrobkov, názov právnickej osoby, zlepšovací návrh, know-how, logo a doménové meno,
 4. spoločnosťou Alfa Security spoločnosť Alfa Security, s.r.o., Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava, IČO: 31 354 262, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5401/B,
 5. užívateľom akákoľvek tretia osoba, ktorá sa prostredníctvom internetu pripojí na portál Security News.

2 Obsah portálu Security News

2.1 Obsah portálu Security News je priebežne aktualizovaný a upravovaný. Informácie, údaje, názory, stanoviská uverejnené na portáli Security News musia byť posudzované vo vzťahu k okamihu ich prvotného uverejnenia. Spoločnosť Alfa Security si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, doplniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu portálu Security News.

2.2 Spoločnosť Alfa Security je oprávneným vykonávateľom majetkových práv k predmetom práv duševného vlastníctva obsiahnutým na portáli Security News a je oprávnená predovšetkým verejne rozširovať obsah portálu Security News. Samotný portál Security News je predmetom práva duševného vlastníctva.

2.3 Obsah portálu Security News má informatívny a nezáväzný charakter. Informácie zverejnené na portáli Security News boli získané zo zdrojov, ktoré spoločnosť Alfa Security považuje za spoľahlivé.

2.4 Spoločnosť Alfa Security nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu portálu Security News.

3 Užívanie portálu Security News

3.1 Užívanie portálu zo strany užívateľov je možné len za podmienok uvedených v týchto podmienkach užívania. S výnimkou týchto podmienok užívania nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na portáli Security News povahu právneho úkonu smerujúceho ku vzniku, zmene alebo zániku právneho vzťahu medzi spoločnosťou Alfa Security a užívateľom.

3.2 Portál Security News je určený pre užívateľov, ktorí majú sídlo alebo pobyt v Slovenskej republike, bez ohľadu na skutočnosť, že môže byť dostupný aj pre iné osoby. Portál Security News je určený pre užívateľov výlučne na ich osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný.

3.3 Prístup na portál Security News a jeho užívanie podľa tohto článku nepodlieha poplatkovej povinnosti.

4 Zakázané spôsoby užívania portálu Security News

4.1 Akékoľvek iné použitie portálu Security News, resp. jeho častí, odlišné od užívania uvedeného v čl. 3 týchto podmienok užívania podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti Alfa Security. Najmä je zakázané:

 1. používanie portálu Security News, resp. jeho častí pre inú než osobnú potrebu, najmä ich ďalšie používanie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravy či ďalšieho rozmnožovania,
 2. vykonávať akékoľvek zásahy do technického charakteru alebo obsahu portálu Security News,
 3. užívať portál Security News osobu, ktorá má sídlo, pobyt alebo je rezidentom akéhokoľvek štátu alebo ktorá podlieha akejkoľvek jurisdikcii, kde by bolo toto užívanie v rozpore s právnymi predpismi, prípadne by podliehalo súhlasu príslušného orgánu alebo inej oprávnenej osoby alebo kde by k tvorbe, prevádzkovaniu a/alebo distribúcii obsahu portálu Security News alebo akejkoľvek jeho časti bolo vyžadované povolenie, registrácia alebo splnenie akejkoľvek inej podmienky.

4.2 Použitie portálu Security News v rozpore s týmito podmienkami užívania je neoprávneným zásahom do práv spoločnosti Alfa Security a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv k predmetom práva duševného vlastníctva.

4.3 Spoločnosť Alfa Security si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch odmietnuť alebo obmedziť prístup užívateľa na portál Security News.

5 Vylúčenie zodpovednosti a záruk

5.1 Spoločnosť Alfa Security neposkytuje v súvislosti s užívaním portálu Alfa Security žiadne záruky. Každý, kto užíva portál Security News, tak koná vlastné riziko a zodpovednosť. Spoločnosť Alfa Security žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah jednotlivých informácií zverejnených na portáli Security News. Portál Security News môže obsahovať technické a tlačové chyby, údaje môžu byť vytvorené v chybných súboroch a formátoch, za ktoré spoločnosť Alfa Security nenesie žiadnu zodpovednosť.

5.2 Spoločnosť Alfa Security nezodpovedá najmä:

 1. za správnosť, úplnosť a aktuálnosť portálu Security News,
 2. za žiadne priame alebo nepriame, osobitné, súvisiace alebo následné škody, straty a výdavky, vzniknuté v súvislosti s pripojením sa a používaním portálu Security News, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti portálu Security News, nemožnosti jeho použitia alebo v súvislosti s akoukoľvek jeho poruchou, chybou, vynechaním, prerušením, zdržaním v prevádzke alebo pri prenose, napadnutí počítačovým vírusom alebo iným zlyhaním,
 3. za zlyhanie či nemožnosť pripojenia sa k portálu Security News a za nemožnosť jeho využívania,
 4. za vyhlásenia a ponuky tretích osôb akoukoľvek formou zverejnené na portáli Security News,
 5. za pravdivosť, obsah a formu cudzích internetových stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom portálu Security News, pričom spoločnosť Alfa Security neprešetruje, neoveruje ani nemonitoruje obsah takýchto cudzích internetových stránok, ani nie je účastníkom žiadnych právnych vzťahov, ktoré ktokoľvek vytvorí s takýmito tretími osobami.

5.3 Spoločnosť Alfa Security nezodpovedá za škodu ani inú ujmu vzniknutú úplne alebo sčasti v dôsledku skutočností, pri ktorých došlo k vylúčeniu zodpovednosti podľa tohto článku alebo v dôsledku porušenia povinností užívateľa podľa týchto podmienok užívania a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

6 Odkazy na portál Security News

6.1 Všetky odkazy na portál Security News (internetové prepojenia) musia byť vopred písomne odsúhlasené spoločnosťou Alfa Security. Podmienkou pre udelenie súhlasu s odkazom na portál Security News je súhlas prevádzkovateľa cudzej internetovej stránky, že spoločnosť Alfa Security môže kedykoľvek, na základe svojho vlastného uváženia, zrušiť oprávnenie umiestniť odkaz na portál Security News, spolu so záväzkom prevádzkovateľa cudzej internetovej stránky okamžite odstrániť všetky internetové odkazy na portál Security News bezodkladne po zrušení súhlasu Prevádzkovateľa.

6.2 Spoločnosť Alfa Security nezodpovedá za obsah cudzích internetových stránok, z ktorých je možné pripojenie sa na portál Alfa Security, ani za záväzky tretích osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú alebo sprostredkovávajú služby prostredníctvom cudzích internetových stránok.

6.3 Text na portáli Security News môže byť v niektorých prípadoch dostupný v inom ako slovenskom jazyku. Text môže byť preložený prekladateľom alebo iba softvérom počítača bez ľudského zásahu alebo kontroly. Spoločnosť Alfa Security nezodpovedá za správnosť alebo úplnosť takéhoto prekladu, ani neposkytuje žiadnu záruku na preklady cudzojazyčných textov bez ohľadu na to, či preklad bol urobený prekladateľom alebo automaticky vygenerovaný počítačom.

7 Súhlas so spracúvaním osobných údajov

7.1 Pokiaľ užívateľ poskytne spoločnosti Alfa Security osobné údaje, zároveň udeľuje spoločnosti Alfa Security svoj súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu, v ktorom boli osobné údaje poskytnuté. Ak z komunikácie užívateľa a spoločnosti Alfa Security nevyplýva niečo iné, osobné údaje sú poskytnuté za marketingovými účelmi. Užívateľ môže tento súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na adresu spoločnosti Alfa Security uvedenú v týchto podmienkach užívania alebo e-mailom na adresu info@securitynews.sk.

7.2 Užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa budú spracúvať jeho osobné údaje, je spoločnosť Alfa Security. Spoločnosť Alfa Security bude spracúvať osobné údaje len na vymedzený účel a len v nevyhnutnej miere a v nevyhnutnom čase.

7.3 Užívateľ má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti Alfa Security vyžadovať informácie a podávať námietky a oznámenia podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.4 Pokiaľ užívateľ poskytne spoločnosti Alfa Security svoje osobné údaje, koná tak na základe slobodného rozhodnutia. V tom prípade je však povinný poskytnúť spoločnosti Alfa Security pravdivé a aktuálne osobné údaje výlučne o sebe a sám zodpovedá za ich prípadnú nepravdivosť.

7.5 Spoločnosť Alfa Security nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú najmä, ale nie výlučne:

a) oneskoreným oznámením zmeny osobných údajov,

b) neplatnosťou alebo nefunkčnosťou elektronickej schránky užívateľa,

c) akýmikoľvek organizačnými alebo technickými zmenami alebo zásahmi na strane užívateľa.

7.6 Pokiaľ je užívateľ prihlásený na portáli Security News, dochádza k automatickému ukladaniu informácií o činnosti užívateľa na portáli Security News, vrátane zistenia doménového mena/servera/IP adresy počítača užívateľa, čoho si je užívateľ vedomý a s čím súhlasí.

7.7 Ak s tým užívateľ výslovne prejaví súhlas, jeho osobné údaje môžu byť použité aj na účely zasielania noviniek, informácií, obchodných ponúk, marketingových materiálov a informácií formou elektronickej pošty od spoločnosti Alfa Security. Užívateľ môže tento súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na adresu spoločnosti Alfa Security uvedenú v týchto podmienkach užívania alebo e-mailom na adresu info@securitynews.sk.

8 Záverečné ustanovenia

8.1 Spory vzniknuté v súvislosti s užívaním portálu Security News rozhodne príslušný súd v Slovenskej republike. Ak sa jedná o spor s cudzím prvkom, bude miestne príslušný všeobecný súd spoločnosti Alfa Security.

8.2 Ak sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok užívania neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia podmienok užívania platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použije ustanovenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré je čo do obsahu najbližšie neplatnému ustanoveniu.

8.3 Spoločnosť Alfa Security môže kedykoľvek rozhodnúť o zmene týchto podmienok užívania. Zmenu týchto podmienok užívania zverejní spoločnosť Alfa Security na portáli Security News.

8.4 Tieto podmienky užívania nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.11.2013.

Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png